ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Tryb działalności

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o:


Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Czytaj).


Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Czytaj).


Uchwałę Nr XXXIV/356/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.06.2018 .w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościan (Czytaj).


Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Czytaj).


Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Czytaj).


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Czytaj).


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Czytaj).


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztropowych do wód lub do urządzeń wodnuch (Czytaj).


Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Czytaj).


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Czytaj).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Czytaj).

 

sprzedaż armatury 4