Wykorzystajmy okres wakacyjny i zaszczepmy się

 

Kościan ma już 53,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, plasując się na 37. miejscu w rankingu najbardziej wyszczepionych gmin z całej Polski. Miasto zajmuje 1. miejsce w regionie leszczyńskim mając duże szanse na wygraną 1 mln złotych w konkursie regionalnym.

 

Wg Ministerstwa Zdrowia na dzień 27 lipca 2021 r. łącznie zaszczepione w naszym mieście są 12 743 osoby. Minimum jedną dawką zaszczepionych jest 14 135 osób, tj. 59,6 % mieszkańców.

 

W poszczególnych przedziałach wiekowych zaszczepionych minimum 1 dawką jest: 12-19 lat – 741 os., 20-39 lat – 3 399 os., 40-59 lat – 4 604 os., 60-69 lat – 2 743 os., 70+ - 2 648 os.

 

Zachęcamy do przystępowania do szczepień przeciw Covid-19. Dla zaszczepionych atrakcyjne nagrody w loterii. Więcej na temat loterii na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

 

Przypominamy kontakty do punktów szczepień w Kościanie: https://koscian.pl/Wykaz_numerow_INFOLINII_do_punktow_szczepien_na_terenie_miasta_Kosciana,17351.html

 

Zarejestruj się na szczepienie, a po szczepieniu na loterię poprzez:

- infolinię 989

- pacjent.gov.pl

#SzczepimySięWygrywamy!

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Zasady rozliczeń

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1. Rozliczenia prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).

3. Odczyt wskazań wodomierza i wystawienie faktury za wodę oraz ścieki wykonywane jest przez Spółkę minimum raz na dwa miesiące (okres obrachunkowy).

4. W przypadku braku możliwości odczytania stanu wodomierza Spółka oblicza ilość zużytej wody i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza.

5. W przypadku uszkodzenia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeżeli okres unieruchomienia wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie unieruchomienia wodomierza.

6. Po wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

7. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. Czyli według definicji podanej w ustawie urządzeniem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. W przypadku braku takiego urządzenia ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Spółki, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł. Ponieważ urządzenia pomiarowe stosowane są bardzo rzadko, w praktyce ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz.

8. Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Sposób wyliczenia faktury VAT, wystawianej indywidualnie dla każdego punktu świadczenia usługi:

- ilość m3 wody i(lub) ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto, co stanowi wartość sprzedaży netto,

- stawkę opłaty abonamentowej (w zł/miesiąc) mnoży się przez ilość miesięcy, które upłynęły od ostatniego rozliczenia,

- od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 8%),

- do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i otrzymuje się wartość sprzedaży brutto.

Faktury VAT za wodę i ścieki wystawiane są przez inkasentów oraz w Kasie Spółki, a następnie przesyłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez Odbiorcę adres.