ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Poradnik dla klientów

Zakres kompetencji i obowiązków poszczególnych działów Spółki

Sekretariat Spółki:

- przyjmowanie i rejestrowanie wszelkiej korespondencji przychodzącej lub składanej osobiście w siedzibie Spółki,
- udzielanie informacji interesantom z zakresu działalności Spółki, a w szczególności trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność.

Biuro obsługi klient, kasa:

- przyjmowanie reklamacji, skarg, wniosków i przekazywanie ich Zarządowi do dalszego rozpatrzenia,
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i/lub ścieki,
- przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki,
- zapoznawanie z warunkami zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- informowane o taryfach za wodę i ścieki oraz regulaminie świadczenia usług,
- wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
- sporządzanie i aktualizacja umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- wprowadzanie zmian danych ewidencyjnych Klientów,
- przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy,
- prowadzenie ewidencji wodomierzy,
- wystawianie faktur za wodę i ścieki oraz za usługi dodatkowe (roboty odpłatne) świadczone przez Spółkę,
- przyjmowanie wpłat za usługi,
- organizacja i wydawanie materiałów przetargowych,
- informowanie o wstrzymywaniu i wznawianiu dostarczania wody.

Dział techniczny:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wod.-kan. i ich usuwanie,
- przyjmowanie zgłoszeń o nieodpowiednim ciśnieniu wody,
- uzgadnianie dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
- dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów technicznych przyłączy wod.-kan.,
- przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej wod.-kan. od inwestorów,
- informowanie o infrastrukturze technicznej wod.-kan. znajdującej się na działce budowlanej,
- zapoznawanie Klientów z warunkami umów na wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,
- przyjmowanie zleceń oraz sporządzanie i zawieranie umów na wykonanie, wymianę lub naprawę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przyjmowanie zleceń oraz sporządzanie i zawieranie umów na roboty odpłatne wykonywane przez Spółkę,
- sporządzanie kalkulacji za usługi dodatkowe (roboty odpłatne) świadczone przez Spółkę,
- wydawanie warunków technicznych na wykonanie rozdzielenia instalacji wodociągowej na wodomierze główne montowane równolegle na przyłączu,
- wstrzymywanie i wznawianie dostarczania wody,
- wynajem sprzętu (koparka, samochody specjalistyczne, itp.),
- przyłączanie nowych odbiorców usług do sieci wod.-kan.,
- wymiana i wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- udrażnianie kanalizacji,
- pompowanie (usuwanie) wody lub ścieków,
- wykonywanie inspekcji kanałów,
- urzędowe sprawdzanie (ekspertyzy) wodomierzy.

Księgowość:

- przyjmowanie wpłat z banku za wodę, ścieki i pozostałe usługi świadczone na rzecz ludności i zakładów,
- informowanie Klienta o bieżących należnościach i zadłużeniu,
- windykacja zadłużeń (wezwania do zapłaty, polecenia wstrzymania dostarczania wody, sprawy sądowe).

Laboratorium:

- przyjmowanie i realizacja zleceń na badanie wody i ścieków,
- monitorowanie jakości wód ujmowanych i w sieci wodociągowej,
- monitorowanie jakości ścieków w sieci oraz ścieków zakładowych,
- badania na potrzeby monitorowania technologii w wydziałach: produkcji wody i oczyszczania ścieków.

 

sprzedaż armatury 4