ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach
Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż unieważniamy postępowanie nr 8/ZP/2018 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kątnej w Kościanie.
Uzasadnienie
Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowane zamówienia.

Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie bezwykopowego remontu - wzmacnianiu studni betonowych kanalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych.

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 4/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez firmę Cons Control System wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 96 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującyh terminów.

Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych wskazanych przez zamawiającego.

 

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich

Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 7/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez firmę Cons Control System wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Dotyczy postępowania pn.: Budowa kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki z Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w m. Kiełczewo k. Kościana (64-000).

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 6/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez STAR-INSTAL-BUD Sp. z o.o. uznana została za najkorzystniejszą. W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 25 ust. 4 zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę HL System Sp. z o.o. Wykonawca nie uzupełnił złożonej oferty o brakujący dokument, w określonym przez zamawiającego terminie.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 08 lipca 2018 r.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 18/ZO/2018 na sprzedaż, dostawę i rozładunek
na ul. Katną w Kościanie studni betonowych jako jedyna wpłynęła oferta złożona
przez Firmę HAŁAS z ceną netto 13 042,00 zł.