Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Rozmiar tekstu:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Rozmiar tekstu:

Dotyczy postępowania pn.: ”Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego”.

 

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 8/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Rozmiar tekstu:

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 6/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych, jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Rozmiar tekstu:

Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż unieważniamy postepowanie nr 7/ZP/2020 pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych w trybie awaryjnym wskazanych przez Zamawiającego.

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozmiar tekstu:

Wykonanie,dostawa, montaż oraz rozruch nowej rozdrabniarki kanałowej do rozdrabniania części stałych w ściekach, dla przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul.Bączkowskiego 6 w Kościanie - zobacz

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 28/ZO/2020 na wywóz i unieszkodliwianie odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków w Kościanie najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsprcjum form ZBIGTAR i WEXPOL Osowa Sień.

Druga oferta została złożona przez firmę TECHNIKA Sp.z o.o Poznań.