ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Ogłoszenie o przetargu

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


PRZETARG NIEOGRANICZONY - OSAD

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 3/ZP/2019 na
załadunek, wywóz i odzysk wg kodu R 10  ustabilizowanych wapnem palonym-mielonym komunalnych osadów ściekowych.
Termin składania ofert upływa 26.02.2019 - 10:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zobacz

4. Oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia - zobacz

5. Oświadczenie o władaniu powierzchnią ziemi - zobacz

6. Projekt umowy - zobacz

7. Formularz ofertowy - zobacz

8. Sprawozdanie z badań - zobacz

9. SIWZ - zobacz

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - LEASING NA NAKŁADKI

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 18/ZO/2019 na dostawę
w formie leasingu operacyjnego urządzeń na wodomierze główne (nakładek) służących do odczytu stanu wodomierza
i przesyłu danych do systemu informatycznego.
Termin składania ofert upływa 21 lutego 2019 r. o godz. 10:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Zapytanie ofertowe - zobacz

4. Formulrz ofertowy - zobacz

5. Ogólne warunki umowy - zobacz

6. Sprawozdanie finansowe - zobacz

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż działając zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. unieważnają postępowanie nr 8/ZP/2017 pn.: Remont sieci wodociągowej w ul. Półwiejskiej i Piastowskiej w Kościanie.

 


 

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie, dostawa i montaż dla Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2017r. o godz. 9:00.

1. Ogłoszenie (zobacz).

2. Formularz cenowo-ofertowy (zobacz).

3. Umowa - wzór (zobacz).


PRZETARG NIEOGRANICZONY - INSPEKTOR NADZORU

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kiełczewie” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo (ul. Polna 75), zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

1. Ogłoszenie (zobacz).

2. SIWZ – TOM I - IDW (zobacz).

3. TOM II – Wzór umowy (zobacz).

4. TOM III – Opis przedmiotu zamówienia (zobacz).

5. TOM I – IDW załączniki (zobacz).

6. TOM I – IDW załączniki edytowalne (zobacz).

7. SIWZ Roboty budowlane (zobacz).

8. Zestawienie ofert (zobacz).