ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Tryb działalności

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o:

- USTAWĘ z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dział I, Zasady ogólne, Rozdział 1,Przepisy ogólne. (Czytaj)

- Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozdział 1, Przepisy ogólne.

- Uchwałę Nr XXVI/268/13 Rady Miasta Kościana z dnia 24.10.2013 .w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Czytaj)

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 roku Dz. U. Nr 123 poz. 858 tekst jednolity). (Czytaj)

- Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne (dz.U. Nr 142 ,poz.159, z późn. zm.). (Czytaj)

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z poźn.zm.). (Czytaj)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 146, poz.1640). (Czytaj)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń a zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (dz.U.Nr 26. poz.257). (Czytaj)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 212. poz. 507 z późniejszymi zmianami). (Czytaj)