ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Reklamacje

Odbiorcy usług mogą  składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.

Reklamacje, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź pod numerem telefonu uwidoczniony na fakturach.

W przypadku dostawy wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku gdy reklamacja wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca.

Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.    

Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.