ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy do Spółki  można zgłaszać w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem, a także pocztą elektroniczną.

Reklamacje dotyczące jakości usług oraz wysokości należności za usługę, sporządzone w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem (poleconym) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.

 Lp.

 Dokumenty

Uwagi

1

Wniosek o wydanie opinii (zobacz).

W przypadku nowych budynków, przed przystąpieniem do prac projektowych.

2

Oświadczenie o zapewnieniu (lub braku zapewnienia) dostaw.

Wystawiają Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. - wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

3

Wniosek o wydanie warunków technicznych włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (zobacz).

Składa projektant/inwestor, do celów projektu przyłącza wod.-kan. do obiektu.

4

Warunki techniczne dostawy wody
i/lub odprowadzania ścieków.

Wystawiają Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

5

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków (zobacz).

Wymagane załączniki - wymienione we  wniosku o zawarcie umowy.

6

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków z lokalami (zobacz).

Wymagane załączniki - wymienione we  wniosku o zawarcie umowy.

7

Wniosek o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków (zobacz).

 

8

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. wraz z protokołem kontroli  i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz protokołem kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (zobacz).

Instrukcja dla wykonawcy robót.

9

Wniosek o montaż podlicznik (zobacz).

Zasady montażu podlicznika (zobacz).

W celu odliczania ilości wody, która po przetworzeniu nie stanowi ścieków  (np. podlewanie ogrodów) i nie trafia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

10

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji (zobacz).

Składa wnioskodawca/firma.

11

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy miejskiej Kościana.

 
12

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (zobacz).

 
13

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z lokalami (zobacz).

 

14

Zgłoszenie wycieczki na obiekcie (zobacz).

 

15

Wodomierz ogrodowy (zobacz).

Wniosek o zgodę na zamontowanie, na wewnętrznej instalacji wodociągowej podlicznika w celu odliczenia ilości wody, która po przetworzeniu nie stanowi ścieków (podlewanie ogrodu) i nie trafia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

16

Zelcenie wykonania usługi (zobacz).

 

17

Pełnomocnictwo - zawarcie umowy (zobacz).

 

18

Wniosek - zaliczenie nadpłaty (zobacz).

 

19

Wniosek - zwrot nadpłaty (zobacz).

 

20

Oświadczenie (zobacz).

 

21

Aneks do umowy (zobacz).

Platforma informacyjna - bramka SMS.